Περίληψη

Ο τομέας της Αιολικής Ενέργειας αναπτύσσεται πολύ γρήγορα στην Ευρώπη. Όπως τόνισε η EWEA, το 1994, υπήρχαν 1.683 μεγαβάτ (MW) αιολικής ενέργειας εγκατεστημένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το τέλος του 2005, η εγκατεστημένη δυναμικότητα αυξήθηκε 24 φορές (πάνω από 40.300 MW). Μέχρι το 2030, 300 GW θα εγκατασταθούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι (με την προϋπόθεση ότι το μέσο μέγεθος των ανεμογεννητριών θα αλλάξει).

Η χρήση της αιολικής ενέργειας αυξάνεται έντονα στην Ευρώπη και για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις στον τομέα αυτό απαιτείται καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες του τομέα της αιολικής ενέργειας έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη τεχνικού προσωπικού καλά εκπαιδευμένου και με τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να εργαστεί στις ανεμογεννήτριες και να διεκπεραιώσει τις εργασίες συντήρησης που διεξάγονται σε ένα αιολικό πάρκο. Στο πλαίσιο αυτό, νέα επαγγέλματα και ειδικότητες εμφανίζονται και είναι απαραίτητη η αναγνώριση και η χαρτογράφηση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την σωστή απόδοση των εργαζομένων, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και πρακτικών για την εκπαίδευση των τεχνικών.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος e-WindTech είναι να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς συντήρησης ανεμoγεννητριών. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συλλογή και οργάνωση της γνώσης σχετικά με τη συντήρηση ανεμογεννητριών στις χώρες εταίρους. Η γνώση αυτή θα τεκμηριωθεί, ταξινομηθεί και συνδυαστεί ώστε να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα επιμορφωτικό εργαλείο εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning), που θα δοκιμαστεί σε διάφορα πειραματικά προγράμματα κατάρτισης. Αυτό το εργαλείο θα περιλαμβάνει διαδραστικές προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας για την κατάρτιση στις πιο κρίσιμες λειτουργίες συντήρησης των αιολικών πάρκων. Έτσι, το κύριο αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος είναι ένα νέο πολύγλωσσο πρόγραμμα e-learning, που αποτελείται από μια σειρά μαθημάτων εμπλουτισμένα με ασκήσεις και προσομοιώσεις εικονικής πραγματικότητας, που στοχεύουν στην εκπαίδευση των σπουδαστών στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, των τεχνικών και των ανέργων τεχνικών.

Κάθε ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας (από 5 χώρες της ΕΕ, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία), έχει έναν συγκεκριμένο συμπληρωματικό ρόλο που σίγουρα θα συμβάλει στην επίτευξη των κύριων και των ειδικών στόχων του προγράμματος.